AÖF / Genel Muhasebe Ünite 5

3 Temmuz 2012 Salı


Ünite 5 - MUHASEBE SÜRECİ

Bir dönemi kapsayan ve muhasebe sürecini oluşturan muhasebe işlemleri :
1.Açılış veya Dönem Başı Envanterinin yapılması
2.Açılış veya Dönem Başı Bilançosunun yapılması
3.Envanter bilgilerinin Envanter Defterine kaydının yapılması
4.Yevmiye defterine açılış kayıtlarının yapılması
5.Büyük deftere kayıt
6.Her gün yapılan günlük işlemlerin yevmiye defterine, oradan da büyük deftere geçirilmesi
7.Aylık mizanların ve dönem sonunda Genel Geçici Mizanın hazırlanması
8.Dönem sonu itibariyle Envanter çıkarılması ve sonuçların Envanter defterine kaydı
9.Envanter kayıtlarının (dönemsonu muhasebe islemlerinin) yapılması
10.Kesin mizan çıkarılması
11.Gelir Tablosu ve Dönem sonu Bilançosunun hazırlanması


**İşletmelerde hesapların açılışı genelde l Ocak tarihinde yapılır, çünkü genelde muhasebe dönemi l takvim yılıdır.


**Yeni kurulan işletmelerde açılış bilançosu tarihi, işletmenin kurulduğu gündür.


**İşe devam eden işletmelerde, dönem sonu bilançosu aynı zamanda yeni dönemin dönem başı bilançosudur.


Envanter Çıkarma: İşletmenin mali durumunu oluşturan varlıkların ve borçların saptanması işlemidir. Envanter defterine göre (V=B+S eşitliği itibariyle) Açılış Bilançosu düzenlenir.Bilançoenvanterde gösterilen kıymetlerin tasnifli ve karşılıklı olarak değerleri itibariyle düzenlenmiş özetidir. Ya da bildiğimiz tanımıyla işletmenin belli bir tarihteki sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların kaynağı olan sermaye ve borçları gösteren mali tablodur.


**Envanter Defteri -> Dönem başında kayıtların yapılacağı ilk defterdir.


Açılış Kaydı:Açılış bilançosu düzenlendikten sonra, bilançodaki unsurların kendi adını taşıyan ilgili hesaplara kayıtları yapılarak hesaplar açılır ve ilk olarak yevmiye defterine kaydedilir. Bu kayıt işlemine açılış kaydı denir. Bu ilk kayıttan sonra, günlük işlemler yevmiye defterine tarih sırasıyla belgelere dayanarak maddeler şeklinde kayda alınır.


Muhasebe Dışı Envanter/Muhasebe İçi Envanter: Genel geçici mizandaki hesapların kalanları işletmenin o dönemdeki faaliyetlerinin sonucunu vermez. Bu nedenle dönem sonunda, ayrıca fiili durumu saptamak için, saymak, ölçmek,tartmak ve değerlendirmek suretiyle işletmenin varlıkları ve borçları kesin ve ayrıntılı olarak saptanır.Buna muhasebe dışı envanter denir. Muhasebe dışı envanterdeki sonuçlara göre hesapların kalanları eşit değilse, hesapların kalanları ile envanter sonucunda ortaya çıkan gerçek tutarlar arasındaki farkı ortadan kaldırmamız gerekecektir.Farkları ortadan kaldırmak için yaptığımız işlemlere de Muhasebe İçi Envanter (Envanter işlemleri) denir. Bu işlemlerin yevmiye ve büyük deftere kaydı yapılır.

Hesapların kalanları, envanter sonuçlarına göre eşit hale getirildikten sonra kayıtların doğruluğunu gösterecek olan Kesin Mizan çıkartılır.Bu mizandaki kalanlar işletme varlıklarını ve bu varlıkların kaynaklarını oluşturan unsurların gerçek büyüklüğünü gösterir. Bu nedenle Dönemsonu Bilançosu kesin mizandan yararlanılarak hazırlanır.Bilançonun düzenlenmesinden sonra o döneme ait hesapların kapatılması ( yani borçlı ve alacaklı toplamlarının eşitlenmesi) gerekir. Hesapların kapatılması, hesap döneminin sona erdirilmesi demektir. Yevmiye defterinde hesapların kapanışının yapıldığı kayda "Kapanış Maddesi" ya da "Kapanış Kaydı" adı verilir.
-------------------------------------
Kısaca : Önce envanter ( yani elimizdeki varlıklar,borçlar) belirlenir. Hemen ardından bunların oluşturduğu mali durumları da içeren bilanço düzenlenir. Buna Açılış Bilançosu denir. Bilanço oluşturulduktan sonra bu bilançoya bağlı olarak tek tek hesaplar açılır ve bunlar Yevmiye defterine girilir.(Başlangıç durumu giriliyor.) Buna da Açılış Kaydı diyoruz. Yevmiye defterinden de Büyük Deftere geçiş yapılıyor. Ancak doğru geçilip geçilmediğini kontrol etmek için Mizanları kullanıyoruz. Dönem sonunda oluşturduğumuz genel geçici mizanlar tam olarak bize doğru sonucu vermiyor. Bu yüzden gerçek durumu görmek için Muhasebe Dışı Envanter oluşturuyoruz. Buna göre eğer kalanlarda eşitlik yoksa, onları düzenleyici işlemleri yapıp bu işlemleri yevmiye ve büyük deftere işlememiz gerekiyor. Bu işlemlere de Muhasebe İçi Envanter adı veriliyor. Hesap kalanları eşitlendikten sonra Kesin Mizan çıkartılıyor. Kesin Mizana göre de Dönem Sonu Bilançosu hazırlanıyor. Bilançonun hazırlanmasından hemen sonra da hesaplar tek tek kapatılıyor.
0 yorum:

Yorum Gönder