AÖF / Genel Muhasebe Ünite 7

4 Temmuz 2012 Çarşamba


P.S : << >> arasına yazılanlar, tamamen benim aklımda kalsın diye türettiğim şeylerdir. O kısımları okumasanız da olur.


Ünite 7 - STOKLAR

Hah işte buradan sonrası zorlaşıyo bu muhasebenin, alacaklılar, borçlular, hesaplamalar, sağa mı yazıcaz sola mı yazıcaz derdi buradan başlıyo ve ben her seferinde buradan sonrasında patlıyorum. Neyse...

Dönen Varlıklar ( Ezber)
1. Hazır Değerler
2. Menkul Kıymetler
3. Ticari Alacaklar
4. Diğer Alacaklar
5. Stoklar
6. Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları
7. Diğer Dönen Varlıklar

Stoklar (Ezber)
1. İlk Madde ve Malzeme
2. Yeni Mamuller - Üretim
3. Mamuller
4. Ticari Mallar
5. Diğer Stoklar
6. Stok Değer Karşılığı Düşüşü
7. Verilen Sipariş Avansları

Stoklar:  İşletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği bir yıl içerisinde nakde çevrilebileceği düşünülen varlıklardır.


KDV (Katma Değer Vergisi): Mal veya hizmetin bedeli üzerinden bu bedelin belli bir yüzdesi karşılığında ayrıca ödenen ya da ödenecek olan tutardır. KDV'nin muhasebeleştirilmesinde kullanılan bazı hesaplar şunlardır:

<<Bunlarda Satıcı tarafını düşünme!!>>
1) İndirilecek KDV Hesabı: İşletmenin satın aldığı her türlü mal ve hizmetin bedeli üzerinden satıcıya ödenen veya ödenecek olan KDV'nin kaydedildiği hesaptır. Bu KDV her zaman hesabın borcuna kaydedilir.  << Bir şey alıyosun, senden bir şey çıkması lazım gibi.Dolayısıyla tersini düşün borçlu oluyosun.--Akılda tutmak için : indirim(indirilecek) -> alıyosun - >>


2) Hesaplanan KDV Hesabı: İşletmenin sattığı her türlü mal ve hizmetin bedeli üzerinden alıcıdan aldığı ya da alacağı KDV'nin kaydedildiği hesaptır. Bu kdv her zaman hesabın alacağına kaydedilir. <<Elden bir şey çıkıyor, o zaman bir şey alman gerekicek.Dolayısıyla tersini düşün alacaklı oluyosun.>>


3) Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı : İşletmenin yaptığı işlemler sonucunda Hesaplanan KDV, İndirilecek KDV tutarından büyükse aradaki fark ay sonunda bu hesabın alacak tarafına yazılır.<<Ödenecek olanı hesaplamak gerek -> Hesaplanan önce - İndirilecek >>

4) Devreden KDV Hesabı: İşletmenin yaptığı işlemler sonucunda İndirilecek KDV, Hesaplanan KDV tutarından büyükse aradaki fark ay sonunda bu hesabın borç tarafına yazılır.


Mal Hareketlerinde İzlenen Kayıt Yöntemleri:
1.Aralıklı Envanter Yöntemi: İşletmedeki mal mevcudunun belirli aralıklarla yapılacak sayım ve değerleme ile bilinebileceği esasına dayanır.Mal çeşidinin çok ve küçük hacimli, nispeten ucuz fiyatlı birimlerden oluşan işletmelerde kullanılır. Dönem başı mal mevcudu, dönem içi alışları, alış giderleri, alış iadeleri ve alış iskontoları Ticari Mallar Hesabı (TMH)'na kaydedilir. Satışlar ise Yurt içi Satışlar Hesabı (YlSH)'nın alacağına kaydedilir.


    **Dönem başı Mal Mevcudu: Dönem başı bilançosunda yer alan Ticari Mallar mevcudu yevmiye defterine yapılan açılış kaydından sonra, Ticari Mallar Hesabının borç kısmına ilk kayıt olarak geçer. << Elimde mal var , o zaman vermem gerekicek. Tersini düşün, borçlu oldu.>>

    **Mal satış kârı veya zararı ancak dönem sonunda hesaplanır.


2.Devamlı Envanter Yöntemi: Dönemi içinde her zaman mevcut malların miktarını ve maliyetini, bunun yanında satışların tutarını ve maliyetini gösterecek şekilde kayıt esasına dayalı bir sistemdir.Çok büyük hacim ve birim değeri yüksek, çeşit olarak az mal çeşidine sahip işletmelerde kullanılır. Yardımcı defter olarak stok kartları düzenlenir. Dönem başı mal mevcudunun işlenmesi aralıklı envanter yöntemi ile aynıdır. Ticari mallar hesabının borç kısmına ilk kayıt olarak işlenir.


    **Satışlar: 2 madde şeklinde kaydedilir, l. madde satış işleminden elde edilen satış hasılatı ile ilgili kayıt, 2.madde de satılan malın maliyetiyle ilgili kayıttır.
    **Gerçek Maliyet Yöntemi: Az sayıda ve yüksek değerli mal alımı yapan işletmeler için uygundur. Satılan malın gerçek satın alınış maliyeti üzerinden belirlenmesidir.
        İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi ( FİFO): İlk satın alınan malın ilk önce satılacağı varsayılır.
        Son Giren İlk Çıkar Yöntemi (LİFO): En son alınan malın ilk önce satılacağı varsayılır.
    **Ortalama Maliyet Yöntemi: 
        Ağırlıklı Ortalama: O ana kadar alınmış olan farklı fiyatlardaki alımların toplam maliyetlerinin, toplam miktarına bölünmesiyle bulunan ortalamaya göre saptanır. (Tüm maliyet toplamı / alım miktarı )
        Hareketli Ortalama: Ortalama maliyet her alımda tekrar hesaplanır.


Mal Alım-Satımlarında Kullanılan Belgeler:Mal alım satım işlemlerinin belgelere dayandırılması gerekir. Bu konu ile ilgili olarak gerekli belgeler, Vergi Usul Kanununda Fatura ve Fatura yerine geçen vesikalar adı altında bir bölümde toplanmıştır.


1.Fatura: Satım veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere satış veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.
2.Perakende Satış Vesikaları
3.Gider Pusulası
4. Müstahsil Makbuzu

0 yorum:

Yorum Gönder