AÖF / Genel Muhasebe Ünite 8

5 Temmuz 2012 Perşembe


P.S. : << >> arasına yazılanlar, tamamen benim aklımda kalsın diye türettiğim şeylerdir. O kısımları okumasanız da olur.


Ünite 8 - HAZIR DEĞER VE MENKUL KIYMETLER

Dönen Varlıklar ( Ünite 7 deki liste ile aynı.)
1. Hazır Değerler
2. Menkul Kıymetler
3. Ticari Alacaklar
4. Diğer Alacaklar
5. Stoklar
6. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
7. Diğer Dönen Varlıklar

Hazır Değerler: Nakit olarak elde edilen veya bankada bulunan para ve para gibi kullanılan varlıklar ile istenildiğinde değer kaybına uğramadan paraya çevirme olanağı bulunan varlıkları kapsar.


Kasa: Kasa işletmenin nakit parasını, nakit giriş ve çıkışlarını kapsar.Günlük kasa defterinde takip edilir ve bu deftere yazılan para hareketleri Kasa Hesabına kaydedilerek izlenir.Yabancı paralar da TL cinsinde bu hesapta kaydedilir.Yani alınan para o gün alındığı kur üzerinden TL cinsi olarak hesabın borcuna kaydedilir. << Nakit para aldık, o zaman kasa borçlandı. Nakit para çıktı, o zaman kasa alacaklı.>>


Alınan Çekler: Henüz tahsili için bankaya ibraz edilmemiş veya ciro edilmemiş çeklerin tutarını gösteren bir varlık hesabıdır.İşletme alıcısından çek aldığında bu hesap borçlanırken, çekin tahsil edilmesi durumunda alacaklandırılır.<< Çek aldık, alınan çeklere çek geldi, borçlandı.Çeki tahsil ettik yani paraya çevirdik, artık elimizde çek kalmadı, elimizden çek çıktı, alacaklandı. >> Yabancı para üzerinden düzenlenen çeklerde alındıkları tarihteki kura göre TL cinsinden bu hesabın borcuna kaydedilir.Alınan Çekler hesabı; cüzdandaki çekler, tahsildeki çekler gibi yardımcı hesaplarla kullanılır.


Bankalar: İşletmenin dönem sonunda bankada bulunan paralarının tutarlarını gösteren bir bilanço kalemidir.İşletmenin bankadaki hesabında artış olduğunda hesap borçlandırılırken, azalış söz konusu olduğunda alacaklandınlır. << Bankaya para koyarsan, yani banka hesabında artış olursa, banka borçlanır, para alırsan, paran azalırsa, banka alacaklandırılır. >>


Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri: Verilen çekler işletmenin üçüncü kişilere çekle yapmış olduğu ödemelerden henüz bankadan çekildiğine dair bir bilginin gelmediği çekleri izleyen, alacak kalanı veren hesaptır. 


Diğer Hazır Değerler: Nitelikleri itibariyle hazır değer olan pullar, vadesi gelmiş kuponlar, yoldaki paralar gibi değerleri kapsar.Bu değerler alındığında alış bedeliyle borçlandırılır, elden çıkarıldığındaysa
yine alış bedeliyle alacaklandırılır. << Mesela yolda para bulundu, o zaman bu hesaba giren oldu, borçlandırılır. Bu parayı elden çıkardığımızda, buradan çıkış oldu, alacaklandırılır.>>

Menkul Kıymetler: Kâr elde etmek amacıyla geçici bir süre elde bulundurulmak üzere alınan hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu, yatırım fonu, kâr zarar ortaklığı belgesi, gelir ortaklığı senedi gibi menkul kıymetleri kapsar.


Hisse Senedi: Anonim şirketlerin eşit paylara bölünmüş sermayesi karşılığında çıkarılan, şekli kanunla belirlenmiş olan belgedir.Nama yada hamiline yazılı olabilir.Satın alınan hisse senetleri alış fiyatları üzerinden bu hesabın borcuna kaydedilir, satıldıklarında yine alış fiyatları üzerinden hesap alacaklandınlır.<< Hisse Senedi satın aldık, hisse senetlerine yeni senet geldi, bu hesap borçlandı. Hisse senedi sattık, hisse senedi hesabından senet çıktı, alacaklandı.>>Eğer hisse senedi alındığı fiyat üzerinde bir fiyata satılmışsa ortaya çıkan fark işletme lehine olup 645 Menkul Kıymetler Satış Kârları hesabının alacağına kaydedilir. Eğer alındığı fiyat altında bir fiyata satılmışsa ortaya çıkan fark isletme aleyhine olup 655 Menkul Kıymetler Satış Zararları hesabının borcuna kaydedilir.<<Burasını ezber yap.>>Hisse Senedi işlemi yapmak için aracı kuruma ödenen komisyon 643 Komisyon Giderleri Hesabını borçlandırır.<<komisyon geldi, o zaman komisyon giderleri hesabı borçlandı.>>Hisse Senetleri kâr payları (temettü) tahsil edildiğinde 640 İştiraklardan Temettü Geliri Hesabı alacaklandınlır.<<Ezber>>


Tahvil: Anonim şirketlerin ve birtakım kuruluşların belli bir faiz oranı karşılığında borç para bulmak amacıyla çıkardıkları borç senedi niteliğindeki belgelerdir.<< Şirket borç para arıyor, daha sonra bunu faizli bir şekilde ödeyecek.>>Tahvili elinde bulunduranlar, tahvili çıkaran işletme ya da kuruluşlardan fazi dönem sonunda alır.Tahvil, senet ve bonolar özel sektör tarafından çıkarılmışsa 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları hesabında takip edilir. Devletin çeşitli daireleri tarafından çıkarılmışsalar 112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları hesabında takip edilir.İşletme tahvil satın aldığında ilgili hesap (özel kesim yada kamu kesimi) alış bedeli üzerinden borçlandırılır, satıldığındaysa yine alış bedeli üzerinden alacaklandırılır.<<Tahvil satın aldık, yeni tahvil geldi , hesap borçlandı. Tahvil sattık, elimizden tahvil çıktı, hesap alacaklandırıldı.>>Tahvil,senet ve bonoların alımı için aracı kuruma ödenen komisyon 643 Komisyon Giderleri Hesabım borçlandırır.<<Ödenen komisyonda hep borçlanma var>>Eğer tahvil,senet ve bonolar alındığı fiyat üzerinde bir fiyata satılmışsa ortaya çıkan fark işletme lehine olup 645 Menkul Kıymetler Satış Kârları hesabının alacağına kaydedilir. Eğer alındığı fiyat altında bir fiyata satılmışsa ortaya çıkan fark isletme aleyhine olup 655 Menkul Kıymetler Satış Zararları hesabının borcuna kaydedilir. <<Kar oldu mu alacağa , borç oldu mu zarara yazıyosun.>>


Diğer Menkul Kıymetler: Kuponlar, altın, altın dışındaki kıymetli madenlerin izlendiği hesaptır. Bu değerler satın alındığında hesap alış bedeliyle borçlandırılır, satıldığındaysa yine alış bedeliyle alacaklandınlır.<< Altın aldık, hesap borçlandı , altın sattık, hesap alacaklandırıldı.>>

0 yorum:

Yorum Gönder