AÖF / Genel Muhasebe Ünite 6

3 Temmuz 2012 Salı


Ünite 6 - MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI ve GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ


Evrensel nitelikte olan 12 adet temel kavram mevcuttur:
1.Sosyal Sorumluluk Kavramı: Toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve gerçeğe uygun,tarafsız,dürüst davranılması gerektiğiyle ilgilidir.


2.Kişilik Kavramı: İşletmenin, işletme sahibinden diğer kişilerden ayrı olduğunu ifade eder. Bilanço eşitliği de bu kavrama dayanır.


3.İşletmenin Sürekliliği Kavramı: İşletmelerin faaliyetlerinin bir süreye bağlı olmaksızın devam edeceğini öngörür. Bu kavram, maliyet esasının temelini oluşturur.


4.Dönemsellik Kavramı: İşletme ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her bir dönem faaliyetinin birbirlerinden bağımsız olarak ele alınması esasına dayanır.


5.Parayla Ölçülme Kavramı: İşlemlerin ortak bir ölçü olan para ile ifade edilmesini kapsar. Enflasyonun en çok etkilediği kavramdır.


6.Maliyet Esası Kavramı: Varlık ve hizmetlerin elde edilme maliyetlerinin ele alınmasını söyler.


7.Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı: Kayıtların objektif belgelere dayandırılması, tarafsız ve ön yargısız davranılması gerektiğini söyler. 


8.Tutarlılık Kavramı: Her dönem muhasebe politikasının aynı olmasını söyler.


9.Tam Açıklama Kavramı: Mali tabloların yeterli, açık ve anlaşılır olması gerektiğini ifade eder.

10.İhtiyatlık Kavramı: Oluşabilecek risklerin göz önüne alınmasını söyler.

11.Önemlilik Kavramı: Bir işlevin , kararları etkileyebilecek düzeyde olmasını söyler.

12.Özün Düşünceliği Kavramı: İşlemlerin biçimlerinden çok özlerinin esas alınmasını söyler.

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri: ( Burası bana çok da gerekli gibi gelmedi ya neyse...)


A)Gelir Tablosu İlkeleri:
    1. Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve karlar: Gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşen tutardan fazla
veya az gösterilmemelidir. Dönem başında ve sonunda doğru hesap kesimi işlemi yapılmalıdır.
    2.Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların maliyeti ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır.
    3.Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır.
    4.Maliyetler; maddi duran varlıklar, stoklar, bakım ve onarım ve diğer gider gruplar arasında uygun bir şekilde dağıtılmalıdır.
    5.Olağanüstü niteliğe sahip kar ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir.
    6.Bütün kar ve zararlardan, önceki dönemlerin mali tablolarında düzeltme yapılmasını gerektirecek büyüklük ve nitelikler dışında kalanlar, dönemin gelir tablosunda gösterilmelidir.


B)Bilanço İlkeleri:

C)Varlıklara İlişkin İlkeler:
    1.İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkları, bilançoda dönen varlıklar grubu içinde gösterilir .
    2.İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşmeyen, hizmetlerinden bir hesap döneminden daha uzun süre yararlanılan uzun vadeli varlıkları, bilançoda duran varlıklar grubunda gösterilir.
    3.Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk eden ancak gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda ayrıca gösterilmelidir.
    4.Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan alacak senetlerini, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır.
    5.Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz. Bu tür alacaklar bilanço dipnot veya eklerinde gösterilir.


D)Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler:
    1.İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçları, bilançoda kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir.
    2.İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelmemiş borçları, bilançoda uzun vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir.
    3.Tutarları kesinlikle saptanamayanları veya durumları tartışmalı olanları da içermek üzere, işletmenin bilinen veya tutarları uygun olarak tahmin edilebilen bütün yabancı kaynakları kayıt ve tespit edilmeli, bilançoda gösterilmelidir.
    4.Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan borç senetlerini bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerlen ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır.


E)Öz Kaynaklara İlişkin İlkeler:
    1.İşletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları üzerindeki hakları öz kaynaklar grubunu oluşturur.
    2.İşletmenin ödenmiş sermayesi bilançonun kapsamı içinde tek bir kalem olarak gösterilir.
    3.İşletmenin hissedarları tarafından yatırılan sermayenin devam ettirilmesi gerekir.
    4.Öz kaynakların bilançoda net olarak gösterilmesi için geçmiş yıllar zararları ile dönem zararı öz kaynaklar grubunda indirim kalemleri olarak yer alır.
    5.Öz kaynaklar; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri,kar yedekleri, geçmiş yıl karları ve zararları ile dönem net karı ve zararından oluşur.

0 yorum:

Yorum Gönder