AÖF / Genel Muhasebe Ünite 9

6 Temmuz 2012 Cuma


P.S. : << >> arasına yazılanlar, tamamen benim aklımda kalsın diye türettiğim şeylerdir. O kısımları okumasanız da olur.


Ünite 9 - TİCARİ ALACAKLAR

Dönen Varlıklar (Ünite 7 ve 8 deki liste ile aynı.)
1. Hazır Değerler
2. Menkul Kıymetler
3. Ticari Alacaklar
4. Diğer Alacaklar
5. Stoklar
6. Gelecek aylara ait giderler ve gelecek tahakkukları
7. Diğer dönen varlıklar

Ticari Alacaklar: İşletmenin ticari ilişkileri, diğer ifadeyle satılan yada hizmetler sonucu oluşan senetli ve senetsiz alacakların tümünü kapsar. 


Alıcılar: Müşterilere yapılan kredili (açık hesap), (veresiye) satışların tutarlarının takip edildiği hesaptır. Alıcılar hesabı aktif karakterli bir hesap olup, borç kalanı verir. İşletmenin müşterilerine kredili satış yapması sonucunda hesap borçlanır.Alıcının nakden, çekle, senetle ya da hesaben yaptığı ödemelerde, satılan malın işletmeye iadesinde, mal satıldıktan sonra yapılan iskontolarda ise bu hesap alacaklanır.<< Kredili satış yapıldı, kredi alındı dendi ( tabii bu kredi banka kredisi değil, karıştırma.)hespa borçlandı, ödeme yapıldı, kredinin karşılığı geldi, kredi ortadan kalktı, hesap alacaklandı.>>

Alacak Senetleri: İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmış alacakların takip edildiği hesaptır.İşletme mal ve hizmet satışları karşılığında bono veya poliçe alıyorsa hesap borçlandırılır. Senedin vadesinde doğrudan işletme tarafından ya da bankadan tahsil edilmesinde, 3.kişilere ciro edilmesinde, baska bir senetle değiştirilmesinde, şüpheli alacak haline gelmesinde nominal değerden alacaklandınlır. << Satış yapıldı, karşılığında senet verildi, hesap borçlandı. Senet tahsil edildi yani paraya çevrildi, hesap alacaklandı.>>


Poliçe: Genellikle üç taraflı bir ilişkiyi düzenleyen bir senettir. Alacaklının borçlusundan olan alacağını, kendisinin borçlu bulunduğu üçüncü bir şahsa devretme temelini dayanır.<< A , B ye borçlu. B de C ye borçlu olsun. Bu durumda B, A ya diyor ki bana olan borcunu direkt C ye öde.>>

Poliçede Taraflar:
• Poliçeyi düzenleyerek ödeme emrini veren kişi(keşideci)<<B>>
• Poliçeyi ödeyecek kişi <<A>>
• Poliçede belirtilen miktarı tahsil edecek kişi(lehdar) <<C>>

Bono: Borçlu tarafından düzenlenen yazılı bir ödeme yükümlülüğüdür.

Verilen Depozito ve Teminatlar: Bu hesapta bir yıl içinde geri alınacağı öngörülen depozito ve teminatlar izlenir. Depozito ve teminatlar verildiğinde hesap borçlanırken geri alındığında alacaklandmlır.<<Depozito verildi, hesap borçlandı. Geri alındı, hesap alacaklandı.>>


Diğer Ticari Alacaklar: Ticari alacaklar dışında kalan, yani müşterilere mal ve hizmet satışı sonucu doğmayan çeşitli kişi veya isletmelere ödünç verme vb. meydana gelen alacakları kapsar.Böyle bir alacak
ortaya çıktığında hesap borçlandırılır; alacak tahsil yada mahsup edildiğindeyse hesap alacaklandırılır.<< Diğer Ticari alacak grubuna giren bir alacak oluştu, alacak var yazdık, hesap borçlandı. Alacak tahsil edildi, artık alacağımız kalmadı, hesap alacaklandırıldı.>>


Diğer Alacaklar: Herhangi bir nedene dayanmadan meydana gelmiş ve en çok bir yıl içinde tahsil edilmesi düşünülen senetli, senetsiz alacaklar ve bunlara ait şüpheli alacak ile karşılığının takip edildiği hesaptır.


Ortaklardan Alacaklar: İşletmenin ana faaliyet konusu dışındaki ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan işlemler dolayısıyla ortaklardan alacaklı bulunduğu tutarlar bu hesapta izlenir. Böyle bir alacağın doğması halinde hesap borçlanır, alacak tahsil edildiğindeyse alacaklandırılır.<< ortaktan alacak var dedik, bu hesap borçlandı, alacak tahsil edildi , hesap alacaklandı.>>


İştirakçilerden Alacaklar: İşletmenin ana faaliyet konusu dışındaki ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan işlemler dolayısıyla iştirakçilerden yani ortak olunan işletmelerden olan alacaklar bu hesapla izlenir.Böyle bir alacağın doğması halinde hesap borçlanır, alacak tahsil edildiğindeyse alacaklandırılır.<<Üstteki mantık ile aynı.>>


Bağlı Ortaklardan Alacaklar: Ortaklıklardan olan alacaklar bu hesapta izlenir. Böyle bir alacağın doğması halinde hesap borçlanır, alacak tahsil ya da mahsup edildiğindeyse alacaklandırılır.<<Üstteki mantık ile aynı.>>


Personelden Alacaklar ve Avanslar: İşletmenin kendi personelinden ve isçisinden olan alacakları (işletme tesislerinden yararlanma, mali sorumluluk gibi nedenlerle ortaya çıkan alacaklar) takip edilir.Alacak
doğduğunda hesap borçlanırken, alacağın tahsilinde hesap alacaklandınhr.<<Üstteki mantık ile aynı.>>Ücret avansları ya da yolluk avansları bu verilen iş avansları hesabında değil 196 Personel Avansları hesabında izlenir.
0 yorum:

Yorum Gönder